ഷെയർ & കെയർ വാർഷികാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തകർ സ്വന്തമായി പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം റിസ്റ്റോർ ചർച്ചിന് എത്തിച്ച് ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്.

ഷെയർ & കെയർ വാർഷികാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തകർ സ്വന്തമായി പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം റിസ്റ്റോർ ചർച്ചിന് എത്തിച്ച് ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്.

സമീക്ഷ യുകെയുടെ ഷെയർ & കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാമാസവും ബോസ്റ്റൺ യൂണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദാരമതികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ബോസ്റ്റൺ റിസ്റ്റോർ ചർച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചു വരികയാണ്. പതിനാറ് മാസത്തിലധികമായി തുടർന്നു വരുന്ന ഈ പുണ്യ പ്രവർത്തിയുടെ വാർഷികാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി
ബർമിങ്ഹാമിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡ് ബാങ്കിന് കൈത്താങ്ങായി സമീക്ഷ ബർമിങ്ഹാം യൂണിറ്റ്.

ബർമിങ്ഹാമിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡ് ബാങ്കിന് കൈത്താങ്ങായി സമീക്ഷ ബർമിങ്ഹാം യൂണിറ്റ്.

ജീവിതച്ചെലവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർദ്ധനവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാലത്ത് ബർമിങ്ഹാമിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡ് ബാങ്കിന് കൈത്താങ്ങായി സമീക്ഷ ബർമിങ്ഹാം യൂണിറ്റ്. സമീക്ഷ UK ഷെയർ & കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ബർമിങ്ഹാം യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകർ ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ബർമിങ്ഹാം ഫുഡ്
ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷ കാലത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമേറ്റെടുത്ത് സമീക്ഷ ബെഡ് ഫോർഡ് യൂണിറ്റ്

ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷ കാലത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമേറ്റെടുത്ത് സമീക്ഷ ബെഡ് ഫോർഡ് യൂണിറ്റ്

ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷ കാലത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമേറ്റെടുത്ത് സമീക്ഷ ബെഡ് ഫോർഡ് യൂണിറ്റ്. സമീക്ഷ UK ഷെയർ & കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ബെഡ്ഫോർഡ് കമ്മ്യൂണി ഫുഡ് ബാങ്കിന് ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ നൽകി കൊണ്ടാണ് സമീക്ഷ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. നിരവധി കുടുബങ്ങളിൽ
ചെൽറ്റൻഹാമിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡ് ബാങ്കിന് കൈത്താങ്ങായി സമീക്ഷ ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ യൂണിറ്റ്.

ചെൽറ്റൻഹാമിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡ് ബാങ്കിന് കൈത്താങ്ങായി സമീക്ഷ ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ യൂണിറ്റ്.

ജീവിതച്ചെലവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർദ്ധനവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ചെൽറ്റൻഹാമിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫുഡ് ബാങ്കിന് കൈത്താങ്ങായി സമീക്ഷ ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ യൂണിറ്റ്. സമീക്ഷ UK ഷെയർ & കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്ലോസ്റ്റർഷെയർ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകർ ശേഖരിച്ച 200 കിലോഗ്രാമോളം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ചെൽട്ടൻഹാം
സമിക്ഷ UK Share & Care

സമിക്ഷ UK Share & Care

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ 15 മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്. സമിക്ഷUK Share & Care ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ 15 മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്. വയറെരിയുന്നവർക്ക് അന്നമേകുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ 15 മാസവും പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ.
Share & Care Community Project പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ

Share & Care Community Project പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,സമീക്ഷ യു.കെ.യുടെ Share & Care Community Project പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ 18/10/23 kettering Food Bank നു കൈമാറി. കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജാക്സൺ തോമസ്,ഷെയർ & കെയർ കോർഡിനേറ്റർസായ
ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്.

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്.

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്. വയറെരിയുന്നവർക്ക് അന്നമേകുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ഒരു മാസവും കൂടി പിന്നിടുകയാണ് സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ.ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ദേവസ്സിയുടെ യും , ജോ. സെക്ര : മജോ വെരനാനിയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏട്ടാം മാസത്തിലേക്ക്  – ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏട്ടാം മാസത്തിലേക്ക് – ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്

സമീക്ഷ യു.കെ.യുടെ ഷെയർ & കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭക്ഷണ ശേഖരണ പ്രവർത്തനം ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റിൽ ജൂൺ മാസത്തിലും തുടരുകയുണ്ടായി. ഇതോടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏട്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കയാണ് ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്. ശ്രീ. സനൽ ദേവസ്സി, ശ്രീ. ജെറിൻ ജോസ് ,
കെറ്റെറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ  കെറ്ററിംഗ് ഫുഡ്‌ ബാങ്കിന് കൈമാറി

കെറ്റെറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കെറ്ററിംഗ് ഫുഡ്‌ ബാങ്കിന് കൈമാറി

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സമീക്ഷ UK യുടെ ഷെയർ &കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്റെറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച്ച(13/6/23)കെറ്ററിംഗ് ഫുഡ്‌ ബാങ്കിന് കൈമാറി .ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തദവസരത്തിൽ ഷെയർ & കെയർ
അന്നദാനത്തിന്റെ ആറാം മാസം.

അന്നദാനത്തിന്റെ ആറാം മാസം.

അന്നദാനത്തിന്റെ ആറാം മാസം. സമീക്ഷ യുകെയുടെ Share & care community project ഭാഗമായി സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ് നടത്തിവരുന്ന ഭക്ഷണ ശേഖരണ പരിപാടി ആറാം മാസം പിന്നിടുന്നു. ഈ ഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇതുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടു