സമിക്ഷ UK Share & Care

സമിക്ഷ UK Share & Care

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ 15 മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്. സമിക്ഷUK Share & Care ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ 15 മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്. വയറെരിയുന്നവർക്ക് അന്നമേകുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ 15 മാസവും പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ.
Share & Care Community Project പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ

Share & Care Community Project പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,സമീക്ഷ യു.കെ.യുടെ Share & Care Community Project പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ 18/10/23 kettering Food Bank നു കൈമാറി. കെറ്ററിംഗ്‌ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജാക്സൺ തോമസ്,ഷെയർ & കെയർ കോർഡിനേറ്റർസായ
ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്.

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്.

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്. വയറെരിയുന്നവർക്ക് അന്നമേകുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ഒരു മാസവും കൂടി പിന്നിടുകയാണ് സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ.ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ദേവസ്സിയുടെ യും , ജോ. സെക്ര : മജോ വെരനാനിയുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏട്ടാം മാസത്തിലേക്ക്  – ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏട്ടാം മാസത്തിലേക്ക് – ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്

സമീക്ഷ യു.കെ.യുടെ ഷെയർ & കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭക്ഷണ ശേഖരണ പ്രവർത്തനം ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റിൽ ജൂൺ മാസത്തിലും തുടരുകയുണ്ടായി. ഇതോടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏട്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കയാണ് ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ്. ശ്രീ. സനൽ ദേവസ്സി, ശ്രീ. ജെറിൻ ജോസ് ,
കെറ്റെറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ  കെറ്ററിംഗ് ഫുഡ്‌ ബാങ്കിന് കൈമാറി

കെറ്റെറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കെറ്ററിംഗ് ഫുഡ്‌ ബാങ്കിന് കൈമാറി

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സമീക്ഷ UK യുടെ ഷെയർ &കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി കെറ്റെറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ചൊവ്വാഴ്ച്ച(13/6/23)കെറ്ററിംഗ് ഫുഡ്‌ ബാങ്കിന് കൈമാറി .ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തദവസരത്തിൽ ഷെയർ & കെയർ
അന്നദാനത്തിന്റെ ആറാം മാസം.

അന്നദാനത്തിന്റെ ആറാം മാസം.

അന്നദാനത്തിന്റെ ആറാം മാസം. സമീക്ഷ യുകെയുടെ Share & care community project ഭാഗമായി സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ് നടത്തിവരുന്ന ഭക്ഷണ ശേഖരണ പരിപാടി ആറാം മാസം പിന്നിടുന്നു. ഈ ഘട്ടം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇതുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടു
Share & Care Gloucestershire

Share & Care Gloucestershire

Hi Friends, our collection of food stuff for homeless and vulnerable friends in our community for this month from Cheltenham area has been delivered to the Food bank, CCP (Caring
ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ നാലാം മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്.

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ നാലാം മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്.

ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ നാലാം മാസം ….. സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ മുന്നോട്ട്. വയറെരിയുന്നവർക്ക് അന്നമേകുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാം മാസവും പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സമീക്ഷ ബോസ്റ്റൺ. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് ദേവസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഭക്ഷണ ശേഖരണം ശ്രീ. ദീപക് കൃഷ്ണ,
ഷെയർ & കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ബെഡ്ഫോർഡ് ബ്രാഞ്ച് നടത്തിവരുന്ന ചാരിറ്റി

ഷെയർ & കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ബെഡ്ഫോർഡ് ബ്രാഞ്ച് നടത്തിവരുന്ന ചാരിറ്റി

ഷെയർ & കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ബെഡ്ഫോർഡ് ബ്രാഞ്ച് നടത്തിവരുന്ന ചാരിറ്റി ഫുഡ് കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിജയകരമായി നടത്തുകയും ബെഡ്ഫോർഡ് ഫുഡ് ബാങ്കിന് ഇന്ന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഈ ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും സമീക്ഷ