സമീക്ഷ സർഗ്ഗവേദിയുടെ 2022 – 2023 വർഷത്തെ കലാമത്സരങ്ങൾക്ക് തിരി തെളിയുന്നു

സമീക്ഷ സർഗ്ഗവേദിയുടെ 2022 – 2023 വർഷത്തെ കലാമത്സരങ്ങൾക്ക് തിരി തെളിയുന്നു

സഖാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെകോവിഡ് കാലത്തു വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ യുകെ യിലെ കുട്ടികൾക്കായി വീടുകൾ കലയുടെ വേദി ആക്കികൊണ്ടു സമീക്ഷ സർഗ്ഗവേദി തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങൾ യുകെ മലയാളി സമൂഹം ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച വിവരം നിങ്ങള്ക്ക് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് . സർഗ്ഗവേദിയുടെ
സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സീനിയർ പ്രസംഗ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സീനിയർ പ്രസംഗ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സീനിയർ പ്രസംഗം മത്സര.മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 45ഓളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അവരിൽ നിന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിലെ മൂന്നു വിജയികളെയും 90 ശതമാനം മാർക്കിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നീട് സമീക്ഷയുകെയുടെ ഫേസ്ബുക് പേജിലൂടെ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടിയ 10 ശതമാനം മാർക്കും
സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ ജൂനിയർ പ്രസംഗം മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ ജൂനിയർ പ്രസംഗം മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ ജൂനിയർ പ്രസംഗം മത്സര.മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 45ഓളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അവരിൽ നിന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിലെ മൂന്നു വിജയികളെയും 90 ശതമാനം മാർക്കിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നീട് സമീക്ഷയുകെയുടെ ഫേസ്ബുക് പേജിലൂടെ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടിയ 10 ശതമാനം മാർക്കും
സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സബ്ജൂനിയർ പ്രസംഗം മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സബ്ജൂനിയർ പ്രസംഗം മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സബ്ജൂനിയർ പ്രസംഗം മത്സര.മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 40 ഓളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അവരിൽ നിന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിലെ മൂന്നു വിജയികളെയും 90 ശതമാനം മാർക്കിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നീട് സമീക്ഷയുകെയുടെ ഫേസ്ബുക് പേജിലൂടെ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടിയ 10 ശതമാനം
സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സിനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സിനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സിനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. Infinity Financials & Mortgages sponsor ചെയ്ത സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 150 ഓളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അവരിൽ നിന്നും സിനിമാടെലിവിഷൻ മേഖലയിലെ നൃത്തസംവിധാന രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭർ
സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ജൂനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ജൂനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സഖാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ.സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ജൂനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. Infinity Financials & Mortgages sponsor ചെയ്ത സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 100 ഓളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അവരിൽ നിന്നും സിനിമാടെലിവിഷൻ മേഖലയിലെ നൃത്തസംവിധാന രംഗത്തെ
സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സബ്ജൂനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സബ്ജൂനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സമീക്ഷയുകെ സർഗ്ഗവേദിയുടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സബ്ജൂനിയർ മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. Infinity Financials & Mortgages sponsor ചെയ്ത സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 100 ഓളം സബ്ജൂനിയർ കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അവരിൽ നിന്നും സിനിമാടെലിവിഷൻ മേഖലയിലെ നൃത്തസംവിധാന രംഗത്തെ
സമീക്ഷ സർഗ്ഗവേദി നടത്തിയ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാന മത്സരത്തിന്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്

സമീക്ഷ സർഗ്ഗവേദി നടത്തിയ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാന മത്സരത്തിന്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്

സമീക്ഷ യു കെ കുഞ്ഞു പ്രതിഭകളുടെ സർഗവാസനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സർഗ്ഗവേദി എന്ന ഓൺലൈൻ മത്സര വേദി ഒരുക്കിയപ്പോൾ യുകെ മലയാളികൾ അതിനെ രണ്ടു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടത് . മത്സരങ്ങൾ നലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഏപ്രിൽ
സമീക്ഷ  സമീക്ഷ സർഗ്ഗവേദി   –  ഡ്രോയിങ്ങ് മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സമീക്ഷ സമീക്ഷ സർഗ്ഗവേദി – ഡ്രോയിങ്ങ് മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം സ്കൂളുകളിൽ പോവാനാവാതെ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി സംവദിക്കാനാവാതെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ആണ് യു കെ യിലെ കുഞ്ഞു പ്രതിഭകൾ . ഇവരുടെ സർഗവാസനകൾ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരവുമായാണ് സമീക്ഷ യുകെ സർഗ്ഗവേദി എന്നപേരിൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളുമായി എത്തിയത് .