കമ്പകയറിൽ പിടിമുറുക്കി വടം വലിയിലെ രാജാക്കൻമാർ സമീക്ഷ Uk ഓണഗ്രാമത്തിൽ കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ …..

കമ്പകയറിൽ പിടിമുറുക്കി വടം വലിയിലെ രാജാക്കൻമാർ സമീക്ഷ Uk ഓണഗ്രാമത്തിൽ കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ …..

കമ്പകയറിൽ പിടിമുറുക്കി വടം വലിയിലെ രാജാക്കൻമാർ സമീക്ഷ Uk ഓണഗ്രാമത്തിൽ കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ …..പന്ത്രണ്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത വാശിയേറിയ വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഹെയർഫോർഡ് അച്ചായൻസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്തമാക്കി. ടൺബ്രിഡ്ജ് വെൽസ് ടസ്കേഴ്സ് കെന്റ് കിംഗ്സ് രണ്ടാം സ്ഥാനം, വൂർസ്റ്റർ തെമ്മാഡിസ് മൂന്നാം സ്ഥാനം, ടൺബ്രിഡ്ജ് വെൽസ് കെന്റ് റോയൽസ് നലാം സ്ഥാനം, എസ്എംസി സാലിസ്ബറി അഞ്ചാം സ്ഥാനം, എവർഷൈൻ കാന്റർബറി ആറാം സ്ഥാനം, സ്റ്റോക്ക് ലയൺസ് ഏഴാം സ്ഥാനം, തൊമ്മനും മക്കളും എട്ടാം സ്ഥാനം എന്നിവരാണ് മറ്റു വിജയികൾ.Worcester Themmadi തെമ്മാടിEvershine Brothers CanterburyHereford Achayans

Add a Comment