കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ ദേശവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സമീക്ഷ യു.കെ.

കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ ദേശവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സമീക്ഷ യു.കെ.

കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ ദേശവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സി.പി.ഐ(എം)ൻ്റെ ചരിത്ര പ്രതിഷേധ സത്യാഗ്രഹത്തിന്ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യുകെയിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന കലാസാംസ്കാരിക സംഘടന സമീക്ഷ യു.കെ.

https://www.facebook.com/watch/?v=236041017631225&extid=PrRPj06UER6IyxGR

Add a Comment